COVID-19

GWYBODAETH I GLYBIAU

Er gwybodaeth, mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi atal y broses aelodaeth am y cyfnod i ddod, a bydd hyn yn ailagor wrth i’r sefyllfa ddatblygu. Bydd naill ai aelodaeth tymor byr yn cael ei gynnig neu hyd yn oed aelodaeth am ddim. Efallai y bydd clybiau sydd heb fod yn aelodau o’r blaen yn ystyried ymaelodi yn y dyfodol ac mae manylion yr elusen, gan gynnwys ei nodau a’i hamcanion a gwybodaeth am wahanol brosiectau, i’w gweld ar ein gwefan.

Hefyd, wrth inni fynd trwy’r cam cloi hwn, efallai y bydd gwaith y gall clybiau ei wneud i baratoi ar gyfer dychwelyd i ryw fath o normalrwydd yn y dyfodol. Mae rhai grantiau ar gael sy’n derbyn ceisiadau ar hyn o bryd ac os oes gan eich clwb gynlluniau ar gyfer y dyfodol, gallai hyn fod yn amser da i ystyried ymgeisio.

Rydym yn parhau i fod yn weithredol ac yn agored i fusnes. Dros y dyddiau a’r wythnosau nesaf, efallai bydd newidiadau i rai o’n gwasanaethau, digwyddiadau a gweithgareddau.

Mi wnawn ni hysbysu ein haelodau os bydd unrhyw newidiadau drwy ddefnyddio’r dudalen hon a thrwy e-bost a’r cyfryngau cymdeithasol.

Rydym yn annog aelodau i ymweld â’r dudalen hon yn gyson am y diweddara’.

  Mae’r tudalennau yma yn cynnwys gwybodaeth, data, dogfennau, tudalennau a lluniau sydd wedi’u paratoi gan ein partneriaid a sefydliadau trydydd sector eraill.

  Ystyrir y wybodaeth i fod yn wir ac yn gywir ar ddyddiad ei chyhoeddi ond gall newidiadau mewn amgylchiadau ar ôl amser ei chyhoeddi effeithio ar gywirdeb y wybodaeth.

  Mae’r dolenni i safleoedd gwe eraill er gwybodaeth yn unig. Mae gofal wedi’i chymryd wrth ddewis y dolenni fel adnoddau defnyddiol. Er hyn, oherwydd natur newidiol y rhyngrwyd, cyfrifoldeb y defnyddwyr ydi gwneud eu hymchwiliadau, penderfyniadau ac ymholiadau eu hunain am y wybodaeth a geir o wefannau eraill.

  Mi fydd Y Bartneriaeth Awyr Agored yn gwneud y gorau i geisio cyhoeddi gwybodaeth berthnasol a chyfredol ar ein safle we. .

  Newydd! Chwaraeon Cymru- Gronfa Cymru Actif Diogelu clybiau a sefydliadau cymunedol sy’n wynebu risg ariannol ar unwaith ac sydd angen cefnogaeth. Bydd grantiau o £300 i £5,000 ar gael ar gyfer cefnogaeth argyfwng.

  Cliciwch yma am fanylion

  Un syniad arall a allai fod o ddiddordeb yw ystyried rhoi eich clwb trwy broses Achredu Clwb Insport Chwaraeon Anabledd Cymru, os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes..

  Nod hyn yw sicrhau sesiynau diogel sy’n cael eu rhedeg yn dda ym mhob chwaraeon ac mae’n ffordd ddefnyddiol iawn o weld unrhyw glwb yn gwneud popeth o fewn ei allu i wneud sesiynau’n gynhwysol, yn ddiogel ac yn bleserus tra hefyd yn gwirio bod y clwb yn gwneud popeth sy’n angenrheidiol i amddiffyn ei hun a sicrhau bod yr holl brosesau a gwaith papur gofynnol ar waith.

  Am wybodaeth bellach ewch i’r wefan neu cysylltwch â:

  https://www.disabilitysportwales.com/guidance-and-resources-for-clubs/

  Cyllid i gefnogi’r sector. Cymerwch 30 eiliad i gofrestru, am ddim, i weld yr holl fanylion am y cyllid a’r grantiau yma a nifer o rai eraill.

  Cliciwch yma i ymweld â‘r wefan..

  https://communityfoundationwales.org.uk/cy/grants/cronfa-gwydnwch-coronavirus-cymru/

  Gweithgareddau sy’n helpu pobl sy’n agored i niwed sy’n hunanynysu (yr henoed, pobl â chyflyrau meddygol sy’n bodoli eisoes ac ati)

  Anghenion parhaus pobl sy’n agored i niwed i sicrhau bod eu hiechyd a’u lles yn cael eu cynnal

  Cymorth i fanciau bwyd a sefydliadau sy’n gweithio i frwydro yn erbyn caledi a achosir gan y pandemig, gan gynnwys newyn plant

  Cydgysylltu ymateb cymunedol

  Costau gwirfoddolwyr i’r rhai sy’n ymateb i effeithiau’r pandemig

  Costau ychwanegol gweithio o bell ac addasu gwasanaethau a ddarperir yn y gymuned ehangachcommunity

  Cymorth ychwanegol yn ôl yr angen ar gyfer anghenion emosiynol ac iechyd meddwl a chymorth profedigaeth.

  https://wcva.cymru/cy/cyllid/cynllun-grant-gwirfoddoli-cymru/

  • Cynnal neu gynyddu gweithgareddau sy’n cefnogi’r rhai mwyaf agored i niwed yn ystod pandemig Coronavirus (Covid-19).p>

  • Sicrhau bod gan fudiadau gwirfoddol/y trydydd sector yr adnoddau angenrheidiol er mwyn darparu gwasanaethau hanfodol i’w cymunedau.

  • Annog protocolau iechyd a diogelwch llym yn ystod pob gweithgaredd sy’n amddiffyn staff, gwirfoddolwyr a buddiolwyr y trydydd sector/y sector wirfoddol.