NEWYDD: GRANTIAU HUD BACH

Gall elusennau a grwpiau cymunedol llai ledled Prydain Fawr wneud cais am grant untro o £500 rhwng 1 Mawrth a 31 Hydref 2021.

Bydd chwe ymddiriedolaeth ariannu o Loteri Cod Post People’s a Localgiving yn gweithio gyda’i gilydd i ddyrannu mwy na £1 miliwn mewn grantiau bach i oddeutu 2,000 o sefydliadau elusennol yng Nghymru, Lloegr a’r Alban dros y chwe mis nesaf.

Yn wahanol i flynyddoedd blaenorol pan oedd yn rhaid i brosiectau ddarparu chwaraeon neu weithgareddau corfforol, eleni (2021) nod y cyllid yw cefnogi sefydliadau sy’n cyflawni prosiectau sy’n mynd i’r afael â’r themâu canlynol:

• Gwella lles meddyliol

• Galluogi cyfranogiad cymunedol yn y celfyddydau

• Atal neu leihau effaith tlodi

• Cefnogi grwpiau ar yr ymylon a hyrwyddo cydraddoldeb

• Gwella bioamrywiaeth a mannau gwyrdd

• Galluogi cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol

• Ymateb i’r argyfwng hinsawdd a hyrwyddo cynaliadwyedd

• Cynyddu mynediad cymunedol i ofod awyr agored.

Bydd sefydliadau sy’n derbyn grant hefyd yn cael blwyddyn o aelodaeth am ddim (wedi’i ariannu gan chwaraewr Loteri Cod Post y People’s). Mae hyn yn golygu na fydd yn rhaid i dderbynnydd y grant dalu’r ffi aelodaeth £80 + TAW, er y bydd yn ofynnol o hyd iddynt sefydlu debyd uniongyrchol wrth gofrestru.

Hefyd yn newydd ar gyfer 2021, gall sefydliadau elusennol sy’n ysgolion neu wedi’u cysylltu ag ysgolion wneud cais. Mae hyn yn ychwanegol at elusennau cofrestredig, Cwmnïau Budd Cymunedol (CBCau), mentrau cymdeithasol Sefydliadau Corfforedig Elusennol (CIOs, SCIOs), a sefydliadau cymunedol dielw eraill.

Derbynnir ceisiadau rhwng 1 Mawrth 2021 a 31 Hydref 2021.

https://localgiving.org/about/magic-little-grants/